netnummer.site

Area codes Friesland

An overview of all 383 places with associated area code in Friesland.All places in Friesland with the regional area code

Below an overview of all places and area codes in the province Friesland.

placearea code
Aalsum0519
Abbega0515
Achlum0517
Akkrum0566
Akmarijp0566
Alde Leie0518
Aldeboarn0566
Aldtsjerk058
Allingawier0515
Anjum0519
Arum0517
Augsbuurt0511
Augustinusga0512
Baaiduinen0562
Baaium0517
Baard0517
Bakhuizen0514
Bakkeveen0516
Balk0514
Ballum0519
Bantega0514
Bears058
Beetsterzwaag0512
Berltsum0518
Bitgum058
Bitgummole058
Blauwhuis0515
Blessum058
Blije0519
Blokker0229
Boazum058
Boelenslaan0512
Boer0517
Boksum058
Bolsward0515
Bontebok0513
Boornbergum0512
Boornzwaag0513
Bornwird0519
Brantgum0519
Breezanddijk0517
Britsum058
Britswert058
Broek0513
Broeksterwâld0511
Buitenpost0511
Burdaard0519
Buren0519
Burgum0511
Burgwerd0515
Burum0594
Cornwerd0515
Damwâld0511
De Falom0511
De Knipe0513
De Tike0512
De Veenhoop0512
De Westereen0511
De Wilgen0512
Dearsum0515
Dedgum0515
Deinum058
Delfstrahuizen0514
Dijken0513
Dokkum0519
Dongjum0517
Doniaga0513
Drachten0512
Drachten-Azeven0512
Drachtstercompagnie0512
Driezum0511
Drogeham0512
Dronryp0517
Eagum058
Earnewâld0511
Easterein0515
Easterlittens0517
Eastermar0512
Easterwierrum058
Echten0528
Echtenerbrug0514
Ee0519
Eesterga0514
Elahuizen0514
Engwierum0511
Exmorra0515
Feanwâlden0511
Feinsum058
Ferwert0518
Ferwoude0515
Firdgum0518
Follega0514
Folsgare0515
Formerum0562
Foudgum0519
Franeker0517
Friens0566
Frieschepalen0512
Gaast0515
Gaastmeer0515
Garyp0511
Gauw0514
Gerkesklooster0512
Gersloot0513
Ginnum0519
Goënga0515
Goëngahuizen0566
Goingarijp0566
Gorredijk0513
Goutum058
Greonterp0515
Grou0566
Gytsjerk058
Hallum0518
Hantum0519
Hantumeruitburen0519
Hantumhuizen0519
Harich0514
Harkema0512
Harlingen0517
Hartwerd0515
Haskerdijken0513
Haskerhorne0513
Hee0562
Heeg0515
Heerenveen0513
Hegebeintum0518
Hemelum0514
Hempens058
Hemrik0516
Herbaijum0517
Hiaure0519
Hichtum0515
Hidaard0515
Hieslum0515
Hijum0518
Hilaard058
Hindeloopen0514
Hinnaard0515
Hitzum0517
Hollum0519
Holwerd0519
Hommerts0515
Hoornsterzwaag0516
Houtigehage0512
Húns0517
Hurdegaryp0511
Idaerd0566
Idsegahuizum0515
Idskenhuizen0513
Idzega0515
Iens0515
IJlst0515
Indijk0514
Ingelum058
It Heidenskip0514
Itens0515
Jannum0519
Jellum058
Jelsum058
Jirnsum0566
Jislum0519
Jistrum0512
Jonkerslân0513
Jorwert058
Joure0513
Jouswier0519
Jubbega0516
Jutrijp0515
Kaard0562
Katlijk0513
Kimswerd0517
Kinnum0562
Klooster Lidlum0518
Koarnjum058
Kolderwolde0514
Kollum0511
Kollumerpomp0511
Kollumerzwaag0511
Kootstertille0512
Kornwerderzand0517
Kortehemmen0512
Koudum0514
Koufurderrige0514
Kûbaard0515
Landerum0562
Langezwaag0513
Langweer0513
Leeuwarden058
Legemeer0513
Lekkum058
Lemmer0514
Leons0517
Lichtaard0519
Lies0562
Lioessens0519
Lippenhuizen0513
Loënga0515
Lollum0517
Longerhouw0517
Luinjeberd0513
Luxwoude0513
Lytsewierrum0515
Makkum0515
Mantgum058
Marrum0518
Marsum058
Menaam0518
Metslawier0519
Midlum0517
Midsland0562
Miedum058
Mildam0513
Minnertsga0518
Mirns0514
Moddergat0519
Molkwerum0514
Morra0519
Mûnein058
Munnekeburen0561
Munnekezijl0594
Nes0519
Nes (Ameland)0519
Nes (Heerenveen)0519
Niawier0519
Nieuwebrug0513
Nieuwehorne0513
Nieuweschoot0513
Nij Altoenae0518
Nij Beets0512
Nijega0512
Nijehaske0513
Nijemirdum0514
Nijhuizum0515
Nijland0515
Noardburgum0511
Oene0578
Oentsjerk058
Offingawier0515
Oldeouwer0513
Olterterp0512
Oosterbierum0518
Oosterend0562
Oosternijkerk0519
Oosterzee0514
Oosthem0515
Oostrum0519
Opeinde0512
Oppenhuizen0515
Oranjewoud0513
Oudebildtzijl0518
Oudega0514
Oudega (De Fryske Marren)0514
Oudega (Súdwest-Fryslân)0514
Oudehaske0513
Oudehorne0513
Oudemirdum0514
Oudeschoot0513
Oudwoude0511
Ouwster-Nijega0513
Ouwsterhaule0513
Paesens0519
Parrega0515
Peins0517
Piaam0515
Pietersbierum0517
Pingjum0517
Poppenwier0566
Raard0519
Raerd0566
Readtsjerk058
Reahûs0515
Reduzum0566
Reitsum0519
Ried0517
Rien0515
Rijs0514
Rinsumageast0511
Rohel0513
Rotstergaast0513
Rotsterhaule0513
Rottevalle0512
Rottum0513
Ruigahuizen0514
Ryptsjerk0511
Sandfirden0515
Schalsum0517
Scharnegoutum0515
Scharsterbrug0513
Schettens0517
Schiermonnikoog0519
Schraard0517
Sexbierum0518
Sibrandabuorren0515
Sibrandahûs0519
Siegerswoude0512
Sint Nicolaasga0513
Sintjohannesga0513
Skingen0517
Slappeterp0518
Sloten0514
Smalle Ee0512
Smallebrugge0514
Snakkerburen058
Sneek0515
Snikzwaag0513
Sondel0514
Spannum0517
St.-Annaparochie0518
St.-Jacobiparochie0518
Stavoren0514
Stiens058
Striep0562
Stroobos0512
Sumar0511
Surhuisterveen0512
Surhuizum0512
Suwâld0511
Swichum058
Teerns058
Terband0513
Terherne0566
Terkaple0566
Ternaard0519
Teroele0513
Tersoal0515
Terwispel0513
Tijnje0513
Tirns0515
Tjalhuizum0515
Tjalleberd0513
Tjerkgaast0514
Tjerkwerd0515
Triemen0511
Twijzel0511
Twijzelerheide0511
Tytsjerk0511
Tzum0517
Tzummarum0518
Uitwellingerga0515
Ureterp0512
Veenklooster0511
Vegelinsoord0513
Vlieland0562
Vrouwenparochie0518
Waaksens0517
Waaxens0519
Wâlterswâld0511
Wânswert0519
Warfstermolen0594
Warns0514
Warstiens058
Warten058
Weidum058
Wergea058
West-Terschelling0562
Westergeest0511
Westhem0515
Westhoek0518
Wetsens0519
Wier0518
Wierum0519
Wijckel0514
Wijnaldum0517
Wijnjewoude0516
Winsum0517
Wirdum058
Witmarsum0517
Wiuwert058
Wjelsryp0517
Wolsum0515
Wommels0515
Wons0517
Workum0515
Woudsend0514
Wyns058
Wytgaard058
Ypecolsga0514
Ysbrechtum0515
Zurich0517
Zwaag0229
Zwagerbosch0511
Zweins0517